Siedziba firmy:
Abbvie Sp. z o.o.
ul. Postępu 21B
02-676 Warszawa
Polska

Telefon:
Recepcja: (+48) 22 372 78 00

Email:
recepcja.poland@abbvie.com

Dział Obsługi Klienta:
Tel: (+48) 22 372 78 00
Email: cs_poland_medical@allergan.com

Działania niepożądane
Incydenty medyczne bądź skargi związane z produktami z linii Juvederm® należy zgłaszać drogą elektroniczną (adres: ProductSurveillance_EAME@abbvie.com), telefonicznie ( nr +48 22 372 78 00), faksem (nr +48 22 372 78 01) lub listownie (AbbVie Sp. z o.o. ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa). Incydenty medyczne można również zgłaszać Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pocztą elektroniczną (adres: incydenty@urpl.gov.pl), faksem (nr + 48 22 492 11 29), listem poleconym lub przesyłką kurierską (Al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Abbvie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 2B, zwana dalej Spółką, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku raportowania działań niepożądanych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania