Polityka prywatności konsumenta

Jaki jest zakres tej Informacji o polityce prywatności?

W tej Informacji o polityce prywatności opracowanej na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (General Data Protection Regulation, GDPR) UE wyjaśniono, w jaki sposób Allergan plc, w tym nasze podmioty stowarzyszone (zwane łącznie „Allergan” lub „my”), postępuje z Danymi osobowymi konsumentów. Może ona obejmować również sposób postępowania z Danymi osobowymi innych osób, które są nam udostępniane przez konsumentów. Zawiera ona szczegółowy opis tego, w jaki sposób gromadzimy Dane osobowe, dlaczego je gromadzimy i komu możemy je udostępniać. W niniejszej Informacji o polityce prywatności opisano również prawa osób, których dotyczą Dane osobowe. Jej postanowienia mają zastosowanie do wszystkich Danych osobowych konsumentów, zarówno przechowywanych elektronicznie, jak i na fizycznym nośniku.

Jakie Dane osobowe na temat konsumentów możemy gromadzić?

Allergan gromadzi i przetwarza Dane osobowe konsumentów, które mogą pochodzić bezpośrednio od nich, z publicznie dostępnych źródeł lub od firm zewnętrznych, z którymi mamy kontrakty (na przykład firm, które prowadzą badania rynku). Dane osobowe obejmują wszystkie informacje identyfikujące daną osobę lub umożliwiające identyfikację jej tożsamości.

Rodzaj gromadzonych przez nas Danych osobowych zależy od charakteru relacji z Allergan i obowiązujących przepisów. Przetwarzane przez nas Dane osobowe obejmują dane pozyskiwane bezpośrednio od konsumentów w ramach stosunków z naszą firmą lub poprzez inne ewentualne interakcje z nami.

Przetwarzane przez nas informacje mogą obejmować następujące kategorie Danych osobowych:

 • Imię i nazwisko
 • Wiek i data urodzenia
 • Dane demograficzne
 • Dane dotyczące stanu zdrowia i inne Wrażliwe dane osobowe
 • Dane gromadzone za pośrednictwem plików cookie
 • Dane gromadzone na podstawie korzystania z witryn internetowych/urządzeń mobilnych i uzyskiwane dzięki narzędziom analitycznym
 • Osobiste dane do kontaktu (adres, numer telefonu, adres e-mail)
 • Uczestnictwo w realizacji programów i innych działań
 • Opinie na temat naszej firmy, naszych produktów i usług
 • Preferencje dotyczące komunikacji i inne osobiste preferencje
 • Informacje dotyczące zamówień na produkty
 • Informacje związane z płatnościami
 • Informacje finansowe (numery identyfikacyjne rachunków bankowych, numery kart kredytowych)

W jaki sposób będziemy wykorzystywać Dane osobowe?

Przetwarzanie Danych osobowych obejmuje rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie w drodze transmisji, rozpowszechniania lub udostępniania w inny sposób, powiązywanie lub łączenie, ograniczanie dostępu, wymazywanie lub niszczenie Danych osobowych.

Możemy przetwarzać Dane osobowe na potrzeby realizacji wymienionych poniżej celów:

 • Przekazywanie konsumentom informacji dotyczących bezpieczeństwa produktu
 • Udzielanie odpowiedzi na zapytania o informacje oraz zamówienia produktów lub usług
 • Zapewnienie zgodności działań naszej firmy z przepisami oraz zapewnienie bezpieczeństwa obiektu i sieci
 • Autoryzacja, przyznawanie, administrowanie, kontrola i anulowanie dostępu do lub pozwolenia na korzystanie z witryn internetowych, systemów, obiektów, rejestrów, zasobów i/lub infrastruktury Allergan
 • Wewnętrzne dochodzenia w sprawie możliwych wykroczeń lub nieprzestrzegania naszych zasad i procedur
 • Audyt naszych programów i usług dla celów zgodności z przepisami
 • Postępowania prawne i dochodzenia rządowe (na przykład na podstawie nakazów, wezwań i innych decyzji sądowych)
 • Weryfikacja kryteriów kwalifikujących do pewnych produktów, usług lub programów
 • Spoczywający na nas obowiązek prawny przetwarzania danych osobowych
 • Komunikacja odnosząca się do badań rynku i prac nad produktami
 • Komunikacja obejmująca informacje o produktach
 • Komunikacja obejmująca informacje na temat ogólnego stanu zdrowia (na przykład informacje na temat pewnych schorzeń)
 • Rekrutacja do badań klinicznych
 • Autentykacja i weryfikacja tożsamości konsumentów podczas ich interakcji z naszą firmą
 • Biznes i badania rynku
 • Zamówienia produktów
 • Śledzenie interakcji konsumentów z nami (on-line i off-line)
 • Udoskonalanie i rozwój naszych produktów i usług
 • Analizy statystyczne
 • Przetwarzanie płatności
 • Administracja stron internetowych

Uzyskamy wcześniej wymaganą zgodę przed rozpoczęciem przetwarzania Danych osobowych we wszelkich innych celach, w wypadku których mamy obowiązek powiadomić o zamiarze przetwarzania danych i uzyskać zgodę (w tym w celach wymaganych na mocy prawa miejscowego).

Jakie mamy podstawy prawne do przetwarzania Danych osobowych?

Stosowne podstawy prawne, na mocy których przetwarzamy Dane osobowe dla określonych celów wymienionych powyżej, obejmują:

 • Uzyskanie zgody:W niektórych wypadkach możemy zwrócić się z prośbą o zgodę na gromadzenie i przetwarzanie Danych osobowych i/lub Wrażliwych danych osobowych. Wyrażoną zgodę można wycofać w późniejszym terminie (czyli odwołać), kontaktując się z nami w sposób opisany w poniższym punkcie „Jak się z nami skontaktować?”. Należy mieć na uwadze, że wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie Danych osobowych, które już nastąpiło. Jeżeli będziemy przetwarzać Dane osobowe na podstawie zgody, przekażemy więcej informacji na ten temat w momencie uzyskiwania zgody.
 • Zgodność z obowiązującymi przepisami lub wykonanie umowy:W określonych okolicznościach możemy mieć obowiązek przetworzenia Danych osobowych konsumenta w celu zachowania zgodności ze stosownym przepisem prawnym/regulacją lub wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy, której stroną jest dany konsument. Jeżeli przetwarzamy Dane osobowe konsumenta w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, prawdopodobnie nie będzie mu przysługiwało prawo do sprzeciwu wobec takich czynności przetwarzania, ale standardowo będzie mieć on prawo do uzyskania dostępu do tych informacji lub ich zmiany, o ile nie utrudni to wykonywania naszych zobowiązań prawnych. Jeżeli przetwarzamy Dane osobowe konsumenta w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy, której stroną jest dany konsument, może on nie mieć możliwości wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Jeżeli natomiast postanowi wycofać zgodę lub wnieść sprzeciw wobec wykonywanego przez nas przetwarzania, może to wpłynąć na naszą zdolność do realizacji zobowiązań umownych na jego rzecz.
 • Zgodny z prawem interes naszej firmy:Możemy przetwarzać Dane osobowe konsumentów na podstawie zgodnego z prawem interesu naszej firmy zakładającego komunikację z konsumentami i zarządzanie kontaktami z nimi w odniesieniu do naszych produktów i usług, badań naukowych i możliwości edukacyjnych. Oprócz innych ewentualnych praw opisanych poniżej konsumentowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego Danych osobowych. Można zgłosić swój sprzeciw, kontaktując się z nami w sposób opisany w poniższym punkcie „Jak się z nami skontaktować?”.

Komu i w jakich okolicznościach ujawniamy lub udostępniamy Dane osobowe?

Poniżej wymieniono podmioty, którym ujawniamy lub udostępniamy Dane osobowe:

 • Nasze podmioty stowarzyszone na całym świecieujawniamy im dane w sposób opisany poniżej.
 • Firmy zewnętrzne, z którymi zawarliśmy kontrakty na świadczenie usług w naszym imieniu iktóre wykonują czynności lub pełnią funkcje powiązane z opisanymi powyżej celami przetwarzania Danych osobowych. W takich sytuacjach wymagamy, by te firmy zewnętrzne działające w naszym imieniu zapewniały poufność i bezpieczeństwo Danych osobowych, które im udostępniamy. Te firmy zewnętrzne muszą wyrazić zgodę na postanowienia umowne zabraniające wykorzystywania lub ujawniania Danych osobowych w celach innych niż niezbędne do świadczenia usług na naszą rzecz, świadczenia usług w naszym imieniu lub przestrzegania obowiązujących przepisów lub regulacji.
 • Potencjalni lub rzeczywiści nabywcy zewnętrzni.Jeżeli podejmiemy decyzję o reorganizacji lub podziale naszej firmy w drodze sprzedaży, fuzji lub przejęcia, możemy udostępnić Dane osobowe konsumentów rzeczywistym lub potencjalnym nabywcom. Będziemy wymagać, by każdy taki nabywca traktował Dane osobowe w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej Informacji o polityce prywatności.

W jaki sposób dokonujemy międzynarodowego transferu Danych osobowych?

Możemy przesyłać Dane osobowe konsumentów do naszych podmiotów stowarzyszonych na całym świecie. Nazwy i dane kontaktowe podmiotów stowarzyszonych Allergan można znaleźć na stronie https://www.allergan.com/home. Te podmioty stowarzyszone mogą ponadto przesyłać Dane osobowe konsumentów do innych naszych podmiotów stowarzyszonych na całym świecie. Niektóre z naszych podmiotów stowarzyszonych i ich bazy danych mogą znajdować się w krajach, które nie zapewniają poziomu ochrony danych takiego jak przepisy obowiązujące w kraju zamieszkania danego konsumenta. Niemniej jednak wszystkie nasze podmioty stowarzyszone mają obowiązek traktować Dane osobowe w sposób zgodny z niniejszą Informacją o polityce prywatności oraz naszymi zasadami i procedurami w zakresie prywatności i ochrony danych.

Porozumienie o ochronie prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA: Allergan i podmioty stowarzyszone spółki w Stanach Zjednoczonych mogą otrzymywać Dane osobowe od osób w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i w Szwajcarii. Przestrzegamy zasad Porozumienia o ochronie prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA („Zasady porozumienia o ochronie prywatności”) w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania Danych osobowych pochodzących z EOG i ze Szwajcarii. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy warunkami niniejszej Informacji o polityce prywatności a Zasadami porozumienia o ochronie prywatności moc nadrzędną mają Zasady porozumienia o ochronie prywatności. Więcej informacji na temat Porozumienia ramowego o ochronie prywatności oraz nasz certyfikat można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/. Zgodnie z wymogami Porozumienia ramowego o ochronie prywatności funkcję naszego zewnętrznego podmiotu rozwiązywania sporów pełni Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów (International Centre for Dispute Resolution, ICDR). Aby złożyć skargę dotyczącą zgodności naszych działań z Porozumieniem o ochronie prywatności, można skontaktować się bezpośrednio z nami lub z ICDR pod adresem http://go.adr.org/privacyshield.html. W pewnych okolicznościach możliwe może być rozpoczęcie wiążącego postępowania arbitrażowego. Podlegamy uprawnieniom dochodzeniowym i egzekucyjnym Federalnej Komisji Handlu USA pod względem przestrzegania Zasad porozumienia o ochronie prywatności.

Możemy przesyłać Dane osobowe do firm zewnętrznych, z którymi podpisaliśmy kontrakty na świadczenie usług w naszym imieniu i które wykonują czynności lub pełnią funkcje powiązane z opisanymi powyżej celami przetwarzania Danych osobowych. Te firmy zewnętrzne zobowiązane są na mocy postanowień umownych do przestrzegania obowiązujących przepisów lub regulacji, w tym muszą stosować prawidłowy mechanizm transferu międzynarodowego Danych osobowych UE, by móc otrzymywać Dane osobowe UE. Może on obejmować spełnienie wymogu „adekwatności” według Komisji Europejskiej, certyfikaty Porozumienia o ochronie prywatności UE-USA i/lub Szwajcaria-USA i/lub zawarcie z nami standardowych klauzul umownych UE.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywanego przez nas międzynarodowego transferu Danych osobowych, proszę skontaktować się z nami za pomocą informacji podanych w poniższym punkcie „Jak się z nami skontaktować?”.

W jaki sposób chronimy Dane osobowe?

Stosujemy stanowiące standard branżowy zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony Danych osobowych przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją, ujawnieniem i zniszczeniem. Ograniczamy dostęp do Danych osobowych wyłącznie do tych pracowników i firm zewnętrznych działających w naszym imieniu, które mają zgodną z prawem potrzebę biznesową uzyskania takiego dostępu. Warunkiem dokonania przez nas transferu Danych osobowych do firm zewnętrznych działających w naszym imieniu jest otrzymanie pisemnego zapewnienia, że Dane osobowe będą chronione w sposób zgodny z niniejszą Informacją o polityce prywatności oraz naszymi zasadami i procedurami ochrony prywatności.

Przez jak długi okres przechowujemy Dane osobowe?

Dane osobowe konsumentów są przechowywane przez okres obowiązywania relacji z naszą firmą. Zachowamy i będziemy przechowywać gromadzone Dane osobowe zgodnie z naszymi Firmowymi zasadami przechowywania danych. Po przewidzianym okresie zostaną one zarchiwizowane lub usunięte. Szczegółowy opis naszych praktyk w zakresie przechowywania danych można znaleźć pod adresem https://www.allergan.com/home. Należy uwzględnić, że pewne informacje mogą być przechowywane przez dłuższy okres czasu, jeżeli mamy trwałe zobowiązania wobec danej osoby lub jeżeli jest to wymagane na mocy miejscowych przepisów.

Jakie prawa przysługują osobom, których dotyczą dane?

Mają one prawo do wglądu i uzyskania kopii swoich Danych osobowych będących w naszym posiadaniu, w tym kopii elektronicznej, a także prawo do zażądania od nas dokonania korekty nieprawidłowych lub niekompletnych Danych osobowych będących w naszym posiadaniu. Mają również prawo do zażądania usunięcia Danych osobowych, jeżeli nie są już one potrzebne do celów, dla których zostały przekazane, a jeżeli usunięcie nie jest możliwe — do ograniczenia sposobu przetwarzania Danych osobowych do pewnych limitowanych celów. Mają także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich Danych osobowych. W pewnych okolicznościach może im przysługiwać prawo do zażądania, byśmy przesłali kopię ich Danych osobowych do wybranej osoby trzeciej.

Aby skorzystać z dowolnego z tych praw, proszę skontaktować się z nami w sposób opisany w poniższym punkcie „Jak się z nami skontaktować?”. Osoby, których dotyczą dane, mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (szczegóły opisano w poniższym punkcie „Środki prawne”) w razie przekonania, że ich prawa zostały naruszone.

Co stanie się w sytuacji, gdy dokonamy zmian w niniejszej Informacji o polityce prywatności?

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w niniejszej Informacji o polityce prywatności w celu odzwierciedlenia zmian w zakresie naszych zobowiązań prawnych lub sposobu, w jaki przetwarzamy Dane osobowe. Przekażemy powiadomienie o wprowadzeniu wszelkich istotnych zmian w niniejszej Informacji o polityce prywatności. Zmiany te wejdą w życie w momencie powiadomienia o nich.

Jak się z nami skontaktować w razie pytań lub wątpliwości?

Proszę kontaktować się ze Specjalistą ds. ochrony danych UE (Data Protection Officer, DPO), korzystając z poniższych informacji, by:

 • zadać pytanie;
 • zgłosić wątpliwości lub skargę;
 • wycofać się z programu lub usługi i/lub
 • skorzystać z dowolnego z wymienionych powyżej przysługujących praw, w tym prawa do dostępu, korekty i przenośności danych, sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ograniczenia dostępu do nich i zażądania ich usunięcia.
Adres korespondencyjny:
Allergan Ltd, Marlow International Parkway, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1YL, Wielka Brytania
Adres e-mail:

Jakie środki prawne są dostępne?

Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw w zakresie prywatności i ochrony danych lub w razie braku możliwości rozwiązania problemu bezpośrednio z naszą firmą i chęci wniesienia skargi proszę skontaktować się z krajowym organem ds. ochrony danych lub z głównym organem nadzorczym ds. ochrony danych dla Allergan:

Adres korespondencyjny:
Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois
Numery telefonu:
Adres e-mail: