Regulamin

Strona internetowa Juvéderm® jest własnością firmy Allergan Limited („Allergan”) i jest przeznaczona wyłącznie dla mieszkańców Polski. Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie do celów informacyjnych oraz edukacyjnych i nie mogą zastępować porady udzielanej przez lekarza medycyny estetycznej lub innego uprawnionego specjalistę opieki zdrowotnej. Prosimy o dokładne przeczytanie i zapoznanie się z poniższymi warunkami użytkowania przed wejściem na wyżej wymienioną stronę lub korzystaniem z niej. Uznaje się, że użytkownik wchodzący na tę stronę lub korzystający z niej zapoznał się z warunkami użytkowania, zrozumiał je i zaakceptował.

 1. STOSOWANIE

  Z niniejszej strony należy korzystać w sposób zgodny z wszelkimi obowiązującymi prawami, ustawodawstwem, przepisami i regulacjami prawnymi. W przypadku naruszenia jakichkolwiek ograniczeń nałożonych przez niniejsze warunki użytkownik wyraża zgodę na wynagrodzenie firmie Allergan wszelkich strat, kosztów lub odszkodowań, w tym uzasadnionych kosztów sądowych poniesionych przez firmę Allergan w związku z ich naruszeniem lub wynikających z ich naruszenia.

 2. ZAWARTE INFORMACJE NIE STANOWIĄ OFERTY SPRZEDAŻY

  Informacje dostępne na niniejszej stronie stanowią wyłącznie ogólne wytyczne. Ich celem nie jest przedstawienie oferty sprzedaży, czy namawianie do zakupu jakiegokolwiek produktu bądź usługi dostarczanej przez firmę Allergan lub jakąkolwiek inną firmę stowarzyszoną bądź związaną z Allergan.

 3. WYŁĄCZENIE GWARANCJI

  Użytkownik przyjmuje, że nasza strona istnieje w obecnej formie i jest w miarę dostępna. W najszerszym zakresie dozwolonym obowiązującym prawem firma Allergan wyłącza wszelkie gwarancje związane z dostateczną jakością, przydatnością do konkretnego celu, brakiem wirusów komputerowych oraz nienaruszeniem praw osób trzecich w odniesieniu do ich strony.

 4. RYZYKO

  Całkowite ryzyko związane z jakością, działaniem oraz użytkowaniem naszej strony ponosi użytkownik. Wszelkie połączenia, komunikaty oraz inne informacje uzyskane podczas użytkowania naszej strony użytkownik otrzymuje na własne ryzyko i bierze całkowitą odpowiedzialność za wszelkie straty, jakie może ponieść w wyniku użytkowania niniejszej strony. Firma Allergan nie sprawdza biografii konsultantów ani szczegółów ich praktyki medycznej i nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość takich biografii i szczegółów praktyki.

 5. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Firma Allergan nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakąkolwiek bezpośrednią lub pośrednią, szczególną, nieistotną lub istotną utratę zysków, dochodów, kontraktów lub renomy wynikającą z dostępności lub zakłóceń na naszej stronie lub z przerwy w działaniu, awarii komputera, wirusów komputerowych, utraty danych lub jakichkolwiek innych zdarzeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z niniejszej strony. W najszerszym zakresie dozwolonym obowiązującym prawem firma Allergan wyłącza wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek błędy lub pominięcie w treści jakichkolwiek informacji, materiałów czy funkcji zawartych na niniejszej stronie oraz wszelką odpowiedzialność za zaniedbanie. Żaden zapis niniejszych warunków nie wyłącza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania lub świadomego wprowadzenia w błąd dokonanego przez firmę Allergan.p>

 6. INFORMACJE MEDYCZNE

  Firma Allergan nie oferuje na niniejszej stronie żadnych usług lub porad medycznych czy innych fachowych porad, a informacje tu zawarte nie mają na celu zastąpienia porady medycznej udzielonej przez lekarza. Jeżeli użytkownik pragnie lub potrzebuje tego rodzaju usługi lub porady, czy też w przypadku pojawienia się lub istnienia jakiejkolwiek choroby, należy skonsultować się z profesjonalnym pracownikiem służby zdrowia.

 7. USUWANIE MATERIAŁÓW UMIESZCZONYCH NA NASZEJ STRONIE

  Chociaż firma Allergan nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za kontrolowanie i redagowanie materiałów umieszczonych na naszej stronie, w przypadku zwrócenia nam uwagi na jakiekolwiek niestosowne treści, firma Allergan zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków w celu ich przeredagowania lub, jeśli to konieczne, usunięcia.

 8. TREŚCI NARUSZAJĄCE DOBRE IMIĘ / NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH

  Użytkownik nie może umieszczać na niniejszej stronie jakichkolwiek treści o charakterze szkalującym, obelżywym, bluźnierczym, pogróżek czy też materiałów obraźliwych lub nielegalnych ani też jakichkolwiek informacji lub innych materiałów chronionych prawami autorskimi bez zgody posiadacza tychże praw autorskich.

 9. GWARANCJA PRAW AUTORSKICH UŻYTKOWNIKA

  Poprzez zamieszczenie jakichkolwiek materiałów użytkownik gwarantuje i deklaruje, że posiada prawa autorskie w odniesieniu do takich materiałów lub że otrzymał zgodę od posiadacza takich praw oraz, dodatkowo, udziela firmie Allergan i innym użytkownikom naszej strony niewyłącznych praw do wyświetlania, kopiowania, publikacji, dystrybucji, transmisji, wydruku i korzystania z takich informacji oraz innych materiałów.

 10. PRAWA AUTORSKIE NA STRONIE

  Prawa autorskie do materiałów znajdujących się na niniejszej stronie lub licencję na ich publikację posiada firma Allergan i są one chronione brytyjskimi przepisami prawnymi dotyczącymi praw autorskich, międzynarodowymi umowami o prawach autorskich oraz wszelkimi innymi obowiązującymi prawami autorskimi i przepisami o ochronie własności intelektualnej. Użytkownik jest upoważniony do pobrania jednej kopii materiału znajdującego się na niniejszej stronie na jeden komputer, jedynie do własnego, niekomercyjnego użytku, lecz nie wolno mu usuwać jakiegokolwiek znaku firmowego, prawa autorskiego czy innej informacji dotyczącej właściciela danego materiału. Poza przypadkami wyraźnie wspomnianymi powyżej w odniesieniu do żadnej treści znajdującej się na niniejszej stronie nie udziela się jakiegokolwiek pozwolenia czy prawa zgodnie z wszelkimi prawami autorskimi firmy Allergan.

 11. ZNAKI TOWAROWE

  Wszelkie nazwy produktów, loga oraz usługi umieszczone na tej stronie internetowej wyróżnione znakami ® lub ™ lub zapisane inną czcionką stanowią znaki towarowe będące własnością firmy Allergan lub będące licencjonowane przez firmę Allergan, lub jej oddziały o ile nie została sprecyzowana własność innego podmiotu. Użycie tych znaków towarowych przez użytkownika jest zabronione, chyba że wyraźnie zezwalają na to niniejsze warunki lub specjalne pisemne zezwolenie udzielone przez firmę Allergan bądź użycie ich wiąże z identyfikacją produktów lub usług firmy Allergan. Umieszczenie jakiegokolwiek innego znaku towarowego na naszej stronie, niebędącego naszą własnością, nie oznacza, że właściciel takiego znaku udzielił firmie Allergan jakiejkolwiek licencji na użytkowanie znaku. Żadne naruszenie znaku towarowego nie jest zamierzone oraz nie sugeruje się, że właściciel danego znaku towarowego wspiera produktu lub usługi firmy Allergan. Równoznaczne umieszczenie znaku towarowego na stronie internetowej Allergan nie oznacza promocji lub aprobaty właściciela znaku towarowego, jego strony internetowej lub jego produktów i/lub usług przez firmę Allergan.

 12. POUFNOŚĆ I PRYWATNOŚĆ

  Dane osobowe użytkownika nie zostaną ujawnione stronom trzecim, takim jak bezpośrednio współpracujące agencje marketingowe, bez jego zgody. Spółka Allergan przestrzega Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 1998 roku oraz wszelkich innych stosownych ustaw dotyczących ochrony danych osobowych. Wszelkie dane osobowe dobrowolnie dostarczone firmie Allergan za pośrednictwem niniejszej strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Wyświetl Politykę Prywatności.

 13. HIPERŁĄCZA

  Dostęp do tej strony internetowej oraz korzystanie z niej, w tym wszelki dostęp chroniony hasłem, może zostać zmieniony, ograniczony lub przerwany przez firmę Allergan poprzez powiadomienie ze skutkiem natychmiastowym kiedykolwiek z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu.

 14. PRZERWANIE DOSTĘPU

  Your access to and use of this site, including any password access to the site, may be changed, restricted or terminated by Allergan by notice with immediate effect at any time and for any or no reason.

 15. KLAUZULA SALWATORYJNA

  Jeśli jakakolwiek część niniejszych warunków zostanie uznana za nieważną z jakiegokolwiek powodu na mocy decyzji właściwego sądu, nie będzie to stanowić naruszenia ważności wszelkich pozostałych części warunków. Jakakolwiek inna część warunków pozostanie w pełni obowiązująca, jakby nieważna część warunków została usunięta.

 16. ZMIANY

  Spółka Allergan zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej strony internetowej oraz warunków określających korzystanie z niej, kiedykolwiek i bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownicy będą związany taki zmianami, dlatego powinni od czasu do czasu wejść na stronę internetową, by przejrzeć obowiązujące warunki.

 17. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

  Strona działa zgodnie z prawem Polski. Użytkownik wyraża zgodę na właściwość sądów Polski w przypadku jakiegokolwiek sporu lub roszczenia, dotyczących korzystania przez niego z niniejszej strony. Strona jest przeznaczona wyłącznie do użytku osób mieszkających w Polsce, chociaż dostęp do niej mogą uzyskać także osoby spoza tego kraju.