1. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Strony;
 2. Strona – strona internetowa www.juvederm.pl
 3. Usługa Newslettera – usługa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika Newslettera adres poczty elektronicznej (adres e-mail), przez Właściciela Strony informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) dotycząca oferty produktów i usług linii JUVEDERM, Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony;
 4. Usługa Marketingowa - usługa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca na przekazywaniu Użytkownikowi Usługi Marketingowej materiałów marketingowych i promocyjnych dotyczących JUVEDERM, a także innych produktów z oferty dotyczących Właściciela Strony oraz podmiotów z nim powiązanych. Usługa Marketingowa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony;
 5. Usługi - usługa Newslettera i Usługa Marketingowa;
 6. Użytkownik – osoba odwiedzająca Stronę, Użytkownik Newsletttera lub Użytkownik Usługi Marketingowej;
 7. Użytkownik Newslettera – osoba pełnoletnia będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. korzystająca z Usługi Newslettera;
 8. Użytkownik Usługi Marketingowej - osoba pełnoletnia będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. . korzystająca z Usługi Marketingowej;
 9. Właściciel Strony – Abbvie Sp. z o.o.

2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania ze Strony oraz Usług, definiuje prawa i obowiązki korzystających ze Strony i Usług Użytkowników, oraz Właściciela Strony.
 2. Regulamin został sporządzony w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności o:
  1. ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.),
  2. ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.),
  3. ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.),
  4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (U) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Regulamin jest także regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.)

3. Ogólne zasady korzystania ze Strony

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, dobrym obyczajem oraz celami utworzenia Strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Właściciela Strony.
 2. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze Strony jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Strony jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 3. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na Stronie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Korzystanie ze Strony oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie.
 5. Korzystanie ze Strony odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 6. Dostęp do informacji zawartych na Stronie i Usług jest zróżnicowany w następujący sposób:
  1. elementarne informacje są dostępne dla każdego Użytkownika;
  2. do Usługi Newslettera dostęp mają wyłącznie Użytkownicy Newslettera;
  3. do Usługi Marketingowej dostęp mają wyłącznie Użytkownicy Usługi Marketingowej
 7. Użytkownik, korzystający ze Strony nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Strony.
 8. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 9. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Strony lub Usług świadczonych przez Właściciela Strony, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszającymi dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Właściciela Strony.
 10. Właściciel Strony oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego powinni oni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, a w szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 11. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia § 3 Właściciel Strony ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 12. Właściciel Strony zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu Strony.

4. Odpowiedzialność

 1. Właściciel Strony odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na Stronie lub w ramach świadczonych Usług.
 2. Informacje zamieszczane przez Właściciela Strony są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże Właściciel Strony nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność Strony.
 3. Właściciel Strony zastrzega sobie prawo zmiany treści Strony, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści udostępniane na Stronie jak i w ramach Usług są odpowiednie dla konkretnego Użytkownika i jego celów.
 4. Na Stronie lub w ramach świadczonych Usług mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść Właściciel Strony nie ma żadnego wpływu. Za treści te odpowiada tylko i wyłącznie właściciel strony lub serwisu znajdującego się pod danym linkiem.
 5. Korzystanie ze Strony odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 6. Odpowiedzialność Właściciela z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy świadczenia Usług ograniczona jest do rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej przez Użytkownika szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 7. Właściciel Strony nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody powstałe wskutek korzystania ze Strony przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie danych osobowych;
  2. szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika informacji ze Strony lub wykorzystania przez Użytkownika informacji udostępnionych w ramach świadczenia Usług w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
  3. szkody spowodowane działaniem czynników zewnętrznych (np. awarią sprzętu, oprogramowania) lub też innymi przyczynami niezależnymi od Właściciela Strony.
 8. Zastrzega się, że wszelkie zawarte na Stronie lub udostępnione w ramach świadczenia Usług treści mają charakter wyłącznie informacyjny lub promocyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Właścicielem Strony a Użytkownikiem.

5. Warunki techniczne

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie ze Strony odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w szczególności telefonów komórkowych i stacjonarnych, tabletów, komputerów) i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 2. Korzystanie z Usług jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet i z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np. Internet Explorer 10, FireFox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari 6 lub nowsze) oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). W celu prawidłowego funkcjonowania Usługi komputer lub urządzenie Użytkownika powinno mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookies", których stosowanie zostało szczegółowo opisane w Polityce prywatności i stosowania plików „cookies”, znajdującej się na stronie www.juvederm.pl .

6. Świadczenie Usług

 1. W ramach Strony Właściciel zapewnia Użytkownikowi bezpłatny dostęp do opublikowanych na Stronie treści oraz dostęp do Usług.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Newslettera następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza „Prośba o informację” dostępnego na Stronie i jego przesłania do Właściciela Strony a także potwierdzenia, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem oraz polityką prywatności obowiązującą u Właściciela Strony a także zgadza się na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego prowadzonego przez Właściciela Strony lub podmioty z nim powiązane.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Marketingowej następuje z chwilą zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newslettera oraz wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody na przesyłanie marketingowych i promocyjnych dotyczących JUVEDERM a także innych produktów z oferty dotyczących Właściciela Strony oraz podmiotów z nim powiązanych.
 4. Warunkiem skorzystania z Usługi Newslettera oraz z Usługi Marketingowej przez Użytkownika jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik Newslettera jak i Użytkownik Usługi Marketingowej jest uprawniony do złożenia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Właściciela Strony Usług w terminie 14 dni, licząc od dnia następnego po dniu nienależytego lub wadliwego wykonania danej Usług lub w terminie 21 dni od dnia wysłania prawidłowo wypełnionego formularza „Prośba o informacje” i/lub wyrażenia odrębnej zgody na przesyłanie materiałów marketingowych i promocyjnych dotyczących Właściciela w przypadku braku rozpoczęcia świadczenia danej Usługi.
 2. Reklamacje należy składać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie ich na adres e-mail: IR-EUDPO@allergan.com i wpisując w temat wiadomości „Reklamacja”.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres e-mail Użytkownika składającego reklamację oraz krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. Właściciel Strony rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rezultacie niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez składającego reklamację.
 5. Użytkownik, posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie Usług;
  2. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  4. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług

8. Prawo do rezygnacji z Usługi

Użytkownik Usługi Newslettera oraz Użytkownik Usługi Marketingowej mogą w każdym czasie zrezygnować z Usług, w szczególności poprzez wysłanie rezygnacji na adres e-mail: IR-EUDPO@allergan.com i /lub kliknięcie linka „Zrezygnuj” w otrzymanej wiadomości e- mail.

9. Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej

 1. Właściciel Strony świadcząc Użytkownikowi dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Strony lub Usług, zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw autorskich i praw pokrewnych wynikających z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Właściciel Strony informuje, że zawarte na Stronie a także w ramach świadczenia Usług teksty, znaki towarowe, logo, zdjęcia i inne oryginalne materiały oraz przyjęty układ i dobór kolorów mogące stanowić utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 oraz art. 1 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.
 3. Wykorzystywanie treści dostępnych na Stronie a także w ramach świadczenie Usługi, a w szczególności:
  1. w zakresie ich utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką ich egzemplarzy w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których je utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie ich rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Właściciela Strony.

10. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel Strony zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu lub nałożenia na niego określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Właściciela Strony, a także w celu usprawnienia działania Strony, poprawy ochrony prywatności Użytkowników i zapobieganiu nadużyciom. O treści zmian Regulaminu Użytkownik, zostanie poinformowany przez umieszczenie na Stronie wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na Stronie przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem obowiązywania zmienionego Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu.
 3. W przypadku pytań, zastrzeżeń lub skarg dotyczących działania Strony, należy je kierować na adres e-mail: (PLEASE ADD SUPPORT – E_MAIL)
 4. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony.
 5. W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie.
 6. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu.
 7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie.
 8. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okazało się nieważne, pozostaje on w mocy co do pozostałej jego części.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.11.2018 roku.